Projekt „Tłumaczymy żywioły”

Projekt „Tłumaczymy żywioły”

Logo wydarzeniaSzkoła jest realizatorem projektu „Tłumaczymy żywioły” – projektu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej” nr RPOP.09.01.02-16-004/18 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.01 – Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

Projekt „Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej charakteryzuje nowatorskie podejście do wspomagania rozwoju nauczania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i kompetencji kluczowych polegające na współpracy pomiędzy 26 szkołami podstawowymi z AO (w tym 23 szkół z Miasta Opola), placówkami systemu oświaty (Miejskim Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu – MODN) w zakresie rozwijania zainteresowań, uzdolnień, kompetencji kluczowych.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie deficytowych obszarów kompetencji w zakresie kluczowych, cyfrowych (w tym TIK) oraz umiejętności uniwersalnych u uczniów poprzez kompleksowy program działań realizowany na terenie szkoły. Dodatkowo, wsparciem projektu objęci są nauczyciele wspieranych szkół w zakresie podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, wykorzystania metod eksperymentu czy indywidualizacji nauczania z uczniem ze SPE. 

Aktualności

Skip to content