Zasady naboru

Zasady naboru

Szanowni Państwo,
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:
1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.
Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

I. Informacje ogólne
Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

II. Przyjmowanie do klasy I
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2020/2021, przyjmowane są dzieci:
– 7-letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
– 6-letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
– starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

III. Uczeń z obwodu
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wypełnione Zgłoszenie, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole obwodowej do 24 kwietnia  2020r.

IV. Uczeń spoza obwodu
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rodzice kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się do dyrektora tej szkoły. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. Do wniosku rodzice dołączają, określone w uchwale Rady Miasta Opola dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

V. Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej. Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021