Zasady naboru

Zasady naboru

Uwaga!

Nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Opolu jest prowadzony od 4 marca 2024 r. przy wsparciu systemu informatycznego. Witryna dla rodziców kandydata:

Otworzy się w nowym okniewww.opole.podstawowe.vnabor.pl oraz 

Otworzy się w nowym okniewww.naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/opole/News

I. Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

II. Przyjmowanie do klasy I

Do klasy I na rok szkolny 2024/2025, przyjmowane są dzieci:
– 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
– 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
– starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

III. Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

IV. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr OR-I.0050.46.2024 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją

Informacja dla Rodziców nt. rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem  prowadzącym

Skip to content