Zasady naboru

Zasady naboru

I. Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

II. Przyjmowanie do klasy I

Do klasy I na rok szkolny 2023/2024, przyjmowane są dzieci:
– 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
– 6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
– starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

III. Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

IV. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr OR-I.0050.3.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 04 stycznia 2023 r. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją

Informacja dla Rodziców nt. rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym 

Skip to content