Terminarz

Terminarz

Szanowni Państwo, przekazujemy informacje dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych. 

1. Prezydent Miasta Opola wydał zarządzenie, w którym określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole.
2. Najważniejsze terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów podajemy poniżej, natomiast informacje o wszystkich terminach można znaleźć w załączniku nr 1 do zarządzenia.

3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Lp.

 Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1.

Złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

 Od 10 lutego 2020r.

do 24 kwietnia 2020r. 
do godz. 15.00

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

Od 23 marca 2020r. do 24 kwietnia 2020r. do godz. 15.00. 

3.

 

 

 

 

Punkty  3-11

nie dotyczą przyjęć

do PSP 29.

 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

  12.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.  

 

 

Do 11 maja 2020r.

 

13.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

15 maja 2020r.

do godz. 15.00

 

 

14.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie woli należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.

 

Od 18 maja 2020r.

do 20 maja 2020r.

do godz. 15.00

 

 

15.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

25 maja 2020r. do godz. 15.00

 

16.

 

Dotyczy oddziałów dwujęzycznych.

 

 

Nie dotyczy przyjęć

do PSP 29.

4. Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego 

5. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły