Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu oraz Samorządu Uczniowskiego, w naszej placówce ustalono następujące dni jako dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

  • 31.10.2019 – czwartek przed Dniem Wszystkich Świętych

  • 07.02.2020 – piątek (przed feriami zimowymi) – Dzień Patrona Szkoły

  • od 21 do 23.04.2020 – Egzamin ósmoklasisty

  • 12.06.2020 – piątek po Bożym Ciele

  • W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty z 21-23.04.2020 roku na 16-18.06.2020 roku zostały wprowadzone zmiany dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone w maju 2020 roku na podstawie § 110.1 i 3 . Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.) to 16 – 18.06.2020 roku.