Tłumaczymy żywioły

Mamy przyjemność poinformować, iż nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym „Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej nr RPOP.09.01.02-16-004/18 pn. współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.01 – Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

W ramach projektu:
zorganizowane będą dla uczniów:
– zajęcia rozwijające umiejętności prezentacji i komunikacji, pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych w formie video-konferencji
– zajęcia „Bezpieczny w sieci” z zakresu TIK i cyberprzestrzeni
– zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i metodą eksperymentu w Centrum Nauk Przyrodniczych
– zajęcia matematyczno-przyrodnicze realizowane metodą eksperymentu w ramach szkolnych kół pn. „Żywioły”.
– wyjazdy do ciekawych Miejsc Edukacji Bezpośredniej (poza Opole)
– udział w wyjazdowych targach branżowych dla uczniów klas VII i VIII
– event naukowy
zorganizowane będą dla nauczycieli:
– szkolenia dla prowadzących zajęcia metodą eksperymentu
– kurs nadający uprawnienia do obsługi dronów
– kurs z terapii ręki i zintegrowanego treningu pisania, przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
– szkolenie dotyczące wieloaspektowej diagnozy oraz programowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
szkoły uzyskają:
– pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć rozwijających umiejętności prezentacji, komunikacji i przeprowadzenia wideokonferencji
– pomoce dydaktyczne dla uczniów w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu TIK i bezpieczeństwa, w tym do realizacji zajęć pn. „Bezpieczny w sieci”.
– wyposażenie pracowni eksperymentalnych.