Podsumowanie innowacji profilaktyczno-wychowawczej

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole była realizowana innowacja profilaktyczno-wychowawcza „Celebrowanie momentów w edukacji jako źródło dodatkowej motywacji do uczenia się i integracji ze środowiskiem szkolnym” .

Celem działań innowacyjnych było:

 • motywowanie uczniów do nauki szczególnie przedmiotów trudnych, czy z punktu widzenia ucznia niepotrzebnych
 • rozbudzanie ciekawości wśród uczniów,
 • zapoznanie uczniów z różnymi metodami uczenia się,
 • niwelowanie negatywnych skutków długotrwałego nauczania zdalnego,
  pobudzanie do samodzielności,
 • budowanie w uczniach postaw odpowiedzialności, empatii i zrozumienia dla rówieśników oraz wszystkich pracowników szkoły,
 • podnoszenie poczucia sukcesu i wyciągania konstruktywnych wniosków z porażek,
 • wspomaganie procesu edukacyjnego uczniów klasy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ucznia ze SPE,
 • wspomaganie procesu nauczania poprzez jego uatrakcyjnienie,
  rozwijanie kreatywności uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności pracy w zespole,
 • wdrażanie uczniów do planowania oraz organizowania pracy, a także dokonywania samooceny.

Główne tematy warsztatów i projektów realizowanych w tym roku szkolnym to:
• Pozytywna komunikacja,
• Moja porażka to mój sukces,
• „Taki jaki jesteś jesteś fajny”- budowanie pozytywnego obrazu siebie, sposoby radzenia sobie z kompleksami wśród dorastającej młodzieży,
• Niepełnosprawni- pełnosprawni,
• Higiena werbalna i niewerbalna,
• Zdrowie psychiczne jako wyznacznik zdrowia fizycznego- problem depresji, chorób somatycznych, nieumiejętności odpoczywania, gospodarowania czasem,
• Cyberprzestrzeń jako szansa i zagrożenie.

Skip to content