Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej
ul. Szarych Szeregów 1
45- 284 Opole
NIP 754-26-90-619

e-mail: radarodzicow@psp29.opole.pl

Numer konta bankowego 

72 1060 2202 0000 0002 3380 0548

Wpłaty na Radę Rodziców

Składka na działalność Rady Rodziców PSP 29 w Opolu w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 60 zł na jednego ucznia, uczęszczającego do szkoły. W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko składka wynosi 50 % za kolejne dzieci.

Spotkania Rady Rodziców

Spotkania Rady Rodziców odbywają się zazwyczaj w dniach spotkań Rodziców z Nauczycielami (wywiadówki), o godz. 16.30 w auli Szkoły, alternatywnie na pisemny wniosek Dyrekcji Szkoły lub Rodziców skierowany do Prezydium Rady.