Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych

Szanowni Państwo,

w związku z napływającymi do szkoły wątpliwościami dotyczącymi udostępniania danych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, informujemy, że zgodnie z Art. 32a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.0.1239)

1. Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji o:

a) osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,

b) osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1,

c) posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną

od każdego, kto takie dane posiada, lub jednostek administracji publicznej, które dane takie mogą ustalić.

2. Dane osób, o których mowa w ust. 1, obejmują:

a) imię i nazwisko;

b) datę urodzenia;

c) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;

d) płeć;

e) adres miejsca zamieszkania;

f) informacje o aktualnym miejscu pobytu;

g) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;

h) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego;

i) okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka;

j) trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu;

k) miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.

Wobec powyższego dane udostępniane są z zasobów szkoły na podstawie przepisu prawa, z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących każdego administratora danych osobowych.