Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole

https://pixabay.com/pl/vectors/gwiazdka-zarejestruj-wykrzyknik-29274/

Szanowni Państwo,
przygotowując się do przyjęcia dzieci na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze od 25 maja 2020 roku, po zapoznaniu się z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Opolskiego Kuratora Oświaty i Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o określenie, w jakich godzinach Państwa dzieci będą korzystały z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w szkole. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania zajęć uwzględniając możliwości organizacyjne szkoły, w tym czas pracy poszczególnych wychowawców świetlicy oraz innych nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora szkoły.

Informujemy, że :
– dzieci będą przebywały w salach lekcyjnych w grupach międzyoddziałowych do 12 osób;
– opiekę nad dziećmi sprawować będą Wychowawcy świetlicy ( w ramach swoich godzin) oraz inni wyznaczeni nauczyciele;
– nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nie będą pełnili dyżurów w szkole, gdyż nadal pracować będą zdalnie, realizując podstawę programową; możliwe do zrealizowania elementy dydaktyki będą realizowane przez nauczycieli posiadających kwalifikacje.

Procedury funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla PSP 29 w Opolu oraz oświadczenie Rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, które uczęszcza do PSP 29 otrzymacie Państwo w dniu dzisiejszym od Wychowawców klas.

Skan lub zdjęcie oświadczenia podpisanego przez oboje Rodziców/ prawnych opiekunów prosimy przesłać na adres: psp29@psp29.opole.pl do dnia 21 maja 2020 roku do godziny 12.00. Na podstawie zweryfikowanych zgłoszeń będą tworzone grupy świetlicowe.

Prosimy o terminowość ze względu na konieczność precyzyjnej organizacji zajęć zgodnie z wytycznymi.

Oryginał oświadczenia prosimy złożyć w szkole w dniu przyprowadzenia po raz pierwszy dziecka.