„Z miłości do Ojczyzny” (31.01)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym na wiersz o tematyce patriotycznej „Z miłości do Ojczyzny” .

Celem konkursu jest promowanie i kształtowanie twórczej postawy patriotycznej oraz popularyzacja współczesnej, amatorskiej twórczości poetyckiej.

Przedmiotem konkursu jest napisanie krótkiego wiersza o tematyce patriotycznej.

Organizacja i warunki uczestnictwa w konkursie:
– wiersz konkursowy nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany,
– wiersz nie powinien być dłuższy niż jedna strona formatu A4,
– akceptowany jest zarówno maszynopis jak i rękopis,
– tekst utworu powinien być opatrzony autorską ilustracją,
– na odwrocie należy umieścić dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, klasa, do której uczęszcza.

Prace należy złożyć do koordynatora konkursu Pani Justyny Hubisz w terminie do 31 stycznia.

Utwory będą oceniane przez jury powołane przez organizatora według następujących kryteriów:
– zgodność treści wiersza z tematem konkursu,
– poprawność form stylistycznych i językowych,
– wartość artystyczna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu uroczystej akademii szkolnej z okazji Dnia Patrona Szkoły.

Autorzy najlepszych utworów zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.