Procedury w stanie zagrożenia epidemicznego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

w związku z stanem zagrożenia epidemicznego zostały opracowane następujące procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole:

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych od 1 września 2020 r.

Organizacja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego od 1 września 2020 r.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania świetlicy Publicznej Szkoły podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych od 1 września 2020 r.

Regulamin pracy biblioteki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć i procedury obowiązujące przed i po lekcji wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego od 1 września 2020 r.

Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć rewalidacji indywidualnej, indywidualnych oraz grupowych zajęć logopedycznych, indywidualnych zajęć edukacyjnych z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnych zajęć dla cudzoziemców lub uczniów powracających z zagranicy, indywidualnych zajęć z psychologiem/pedagogiem, spotkań/rozmów psychologa/pedagoga z uczniami, spotkań psychologa/pedagoga z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, spotkań zespołów ds. IPET z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, grupowych zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, kół zainteresowań