Projekt „Tłumaczymy żywioły”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 jest beneficjentem projektu pn. „Tłumaczymy żywioły” – projektu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej nr RPOP.09.01.02-16-004/18 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.01 – Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

W ramach projektu zorganizowane będą dla uczniów:

– zajęcia rozwijające umiejętności prezentacji i komunikacji, pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych w formie video-konferencji;

– zajęcia prowadzone przez MODN pn. „Bezpieczny w sieci” z zakresu TIK i cyberprzestrzeni;

– zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i metodą eksperymentu, realizowane w MEB Centrum Nauk Przyrodniczych w MODN;

– zajęcia matematyczno-przyrodnicze realizowane metodą eksperymentu w ramach szkolnych kół pn. „Żywioły”;

– wyjazdy do ciekawych Miejsc Edukacji Bezpośredniej (poza Opole);

– wyjazdy na targi branżowe dla uczniów klas VII i VIII;

– event plenerowo zajęciowy, w ramach którego przeprowadzone zostaną prezentacje dokonań szkół w projekcie, pokazy naukowe, eksperymenty i doświadczenia.

W ramach projektu zorganizowane będą dla nauczycieli:

– szkolenia dla prowadzących zajęcia metodą eksperymentu;

– kurs nadający uprawnienia do obsługi dronów;

– kurs z terapii ręki i zintegrowanego treningu pisania, przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– szkolenie dotyczące wieloaspektowej diagnozy oraz programowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu szkoły uzyskają:

– pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć rozwijających umiejętności prezentacji, komunikacji i przeprowadzenia wideokonferencji;

– pomoce dydaktyczne dla uczniów w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu TIK i bezpieczeństwa, w tym do realizacji zajęć pn. „Bezpieczny w sieci”;

– wyposażenie pracowni eksperymentalnych.

Logo