Konkurs „Wiem jak w banku” (30.04)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Wiem jak w banku” , którego organizatorem jest Polska Agencja Prasowa.

Celem konkursu „Wiem jak w banku” jest zachęcenie do poszerzenia wiedzy na temat roli i zadań Narodowego Banku Polskiego. Konkursu przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8.

Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające rolę i zadania Narodowego Banku Polskiego. Prace konkursowe mogą mieć formę pisemną, filmu (nie dłuższy niż 10 minut), audycji, prezentacji, gry terenowej, gry planszowej, aplikacji, plakatu.

Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres samorzad@pap.pl z dopiskiem „Konkurs. Wiem jak w banku” do 30 kwietnia.

Do prac zgłaszanych do Konkursu należy dołączyć podpisane przez zgłaszającego oświadczenie o udzieleniu praw, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu – materiały przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględniane w ocenie prac konkursowych. W przypadku zgłoszenia pracy osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy autora pracy.

W ocenie prac konkursowych jury będzie uwzględniać między innymi dobór tematyki, sposób ujęcia tematu, poprawność faktograficzną.